مقدار عددی عبارت جبری زیر را با مقادیر داده شده بیابید:

x =
y =

x y = =