مقدار عددی عبارت جبری زیر را با مقدار داده شده بیابید:

x =

x = =