عبارت جبری زیر را با ضرب عدد در پرانتز ساده کنید:

=

(x)

+

(y)