عبارت جبری زیر را تا حد امکان ساده کنید:

=

(x)

+

(y)