حاصل ضرب و تقسیم اعداد صحیح زیر را بدست آورید:

=

()

÷

=

()