حاصل تفریق اعداد صحیح زیر را با تبدیل به جمع بدست آورید:

=

()

+

()

=

()

=

()

+

()

=

()