حاصل جمع اعداد صحیح زیر را بدست آورید:

+

=

()

+

=

()