تقریب اعداد زیر را با استفاده از روش گرد کردن بدست آورید:

با تقریب کمتر از 100:

با تقریب کمتر از 10:

با تقریب کمتر از 1:

با تقریب کمتر از 0.01: