حاصل تقسیم زیر را بدست آورید:

/

-

/

/

-

/

/

-

/

/