حاصل ضرب اعداد اعشاری زیر را به دست آورید:

/

/

+

0

+

0

0

/