:حاصل تفریق اعداد مخلوط زیر را بدون تبدیل به کسر بدست آورید

-

=

-

=

-

=

=