:حاصل جمع اعداد مخلوط زیر را بدون تبدیل به کسر بدست آورید

+

=

+

=

+

=

=