جای خالی را به گونه ای پر کنید که تناسب برقرار گردد:

=