جمع کسرها در ریاضی چهارم دبستان

یکی از مهمترین و پرکاربردترین مباحث ریاضی، مبحث کسرها می‌باشد. کسر نوعی عدد نسبی بین جزئی از یک شئ یا هر چیز دیگری می‌باشد.

جمع دو کسر با مخرج یکسان:

جمع دو کسر با مخرج یکسان از آسان‌ترین اعمال بر روی کسرها می‌باشد که برای این منظور تنها کافیست که اعداد در صورت کسرها را با یکدیگر جمع کنید. مثال زیر یک نمونه از این است که در آن اعداد مخرج هر دو کسر برابر 8 می‌باشد، لذا تنها کافیست تا اعداد در صورت دو کسر را با یکدیگر جمع نمود که در این مثال 7+5=12 می‌شود.

جمع دو کسر با مخرج برابر
جمع دو کسر با مخرج برابر

تمرین:

جمع دو کسر با مخرج‌های متفاوت:

جهت جمع نمودن دو کسر با مخرج‌های متفاوت ابتدا باید دو مخرج را یکی نمود. برای این منظور باید هر کسر را در یک عدد به صورت جداگانه ضرب نمود به گونه ای که دو مخرج با هم برابر شوند  این عدد می تواند یک مضرب مشترک باشد و یا مخرج کسر دیگر را در صورت و مخرج این کسر ضرب نمود. که با این کار شبیه به جمع دو کسر با مخرج‌های یکسان می‌شود که همانطور که در بالا گفته شد می‌توان دو کسر را با هم جمع نمود.

به عنوان مثال در جمع دو کسر زیر عدد ۱۲ بر هر دو عدد ۶ و ۴ بخش‌پذیر می‌باشد، لذا از عدد 12 به عنوان مخرج مشترک دو کسر استفاده شد. در کسر اول با توجه به اینکه مخرج (4) در عدد 3 ضرب شده است تا به عدد 12 تبدیل شود، صورت هم در 3 ضرب می‌شود که برابر 9 می‌شود. در کسر دوم هم عدد 6 در عدد 2 ضرب شده است لذا عدد 7 نیز در 2 ضرب می‌شود که در نهایت دو کسر با مخرج یکسان 12 به وجود می‌آید که مانند مثال بالا کافیست تا اعداد صورت را با هم جمع نماییم که برابر 21 می‌شود.

جمع دو کسر با مخرج‌های متفاوت
جمع دو کسر با مخرج‌های متفاوت

تمرین:

۱۳۹۷/۶/۸ ۱۶:۲۲:۴۵شهریور ۸ام, ۱۳۹۷|ریاضی چهارم, ریاضیات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه