• نمایش تصویر در اندازه اصلی تقسیم اعداد در ریاضی چهارم
  • تقسیم اعداد در ریاضی چهارم

تقسیم اعداد در ریاضی چهارم دبستان

فصل سوم از ریاضی چهارم دبستان مربوط به آموزش ضرب و تقسیم اعداد پرداخته است. ما نیز در نوشته قبلی به ضرب اعداد اشاره نمودیم و در این نوشته نیز سعی می‌کنیم همراه با مثال و تمرین مبحث تقسیم را به صورت مختصر و مفید برای شما یادآوری نماییم.

تقسیم عدد بر یک عدد یک رقمی

یکی از روش‌هایی که برای انجام تقسیم وجود دارد، تقسیم کردن رقم به رقم از سمت چپ است. در صورتی که عدد از رقم اول مقسوم بزرگتر باشد هر دو رقم را با هم بر مقسوم علیه تقسیم می‌کنیم.
برای مثال برای عدد ۶۸ ابتدا عدد ۶ را بر ۴ تقسیم می کنیم که برابر ۱ و باقیمانده آن برابر عدد ۲ می شود. در ادامه عدد ۸ را پایین می‌آوریم که عدد حاصل برابر ۲۸ می شود و آن را بر عدد ۴ تقسیم می‌کنیم که برابر ۷ شده و خارج قسمت در نهایت برابر ۱۷ می شود.
نکته: در این مثال با توجه به اینکه باقیمانده برابر صفر شد، می گوییم عدد ۶۸ بر عدد ۴ بخش پذیر است.

2تقسیم اعداد در ریاضی چهارم - تقسیم اعداد در ریاضی چهارم دبستان
تقسیم بر یک عدد یک رقمی

تمرین:

تقسیم عدد بر یک عدد دو رقمی

برای این گونه تقسیم‌ها نیز مانند بالا عمل می‌کنیم. برای مثال برای تقسیم عدد ۷۳۴ بر عدد ۱۳ از عدد اول سمت چپ شروع می‌کنیم. با توجه به این که عدد ۷ کوچکتر از عدد ۱۳ است لذا نمی توان تقسیم نمود و بجای آن باید دو رقم اول یعنی ۷۳ را در نظر گرفت. با تقسیم عدد ۷۳ بر عدد ۱۳ عدد ۵ و باقیمانده برابر ۸ بدست می‌آید. در ادامه عدد ۴ را پایین می‌آوریم که عدد حاصل برابر ۸۴ می‌شود که با تقسیم این عدد بر ۱۳ خارج قسمت نهایی برابر ۵۶ و مقدار باقیمانده برابر ۶ بدست می‌آید.

3تقسیم اعداد در ریاضی چهارم - تقسیم اعداد در ریاضی چهارم دبستان
تقسیم بر یک عدد دو رقمی

تمرین:

۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۹:۵۷:۳۱مهر ۱۳ام, ۱۳۹۷|ریاضی چهارم, ریاضیات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه