• نمایش تصویر در اندازه اصلی تفریق کسرها ریاضی چهارم

تفریق کسرها در ریاضی چهارم دبستان

کسرها از مهمترین مباحث علم ریاضی می‌باشند که کاربردهای بسیار زیادی نیز دارند. از این رو نیاز به تلاش بیشتری جهت یادگیری کسرها دارد. جمع و تفریق کسرها از مهمترین عملیات ریاضی می‌باشند که بر روی کسرها انجام می‌شوند که در این نوشته سعی می‌شود با ارائه مثال و تمرین مبحث تفریق کسرها را آموزش داد.

تفریق دو کسر با مخرج یکسان

در تفریق کسرها با مخرج‌های یکسان مانند جمع کسرها با مخرج یکسان بسیار ساده است. در این گونه تفریق کسرها جواب به صورت یک کسر است که مخرج برابر مخرج کسرها و برای بدست آوردن صورت کسر تنها کافیست اعداد صورت دو کسر را از یکدیگر منها نمود. به عنوان مثال در کسر زیر مخرج هر دو کسر برابر ۸ است که در پاسخ نیز مخرج کسر برابر ۸ می‌شود. صورت نیز از منها نمودن اعداد ۷ و ۵ بدست می‌آید که برابر ۲ می‌شود.

تفریق کسر با مخرج یکسان - تفریق کسرها در ریاضی چهارم دبستان
تفریق کسرها با مخرج برابر

تمرین

تفریق دو کسر با مخرج های متفاوت

برای این گونه از کسرها نیز مانند جمع کسرها باید ابتدا مخرج مشترک گرفت که پس از انجام اینکار مانند تفریق کسرها با مخرج یکسان می‌توان به سادگی دو کسر را تفریق نمود.
به عنوان مثال برای تفریق دو کسر زیر ابتدا باید مخرج کسرها را یکی نمود که برای این کار باید صورت و مخرج کسر اول را در ۷ و صورت و مخرج کسر دوم را در عدد ۴ ضرب نمود که با این کار دو کسر با مخرج یکسان و برابر ۲۸ به وجود می‌آید. در ادامه مانند کسرهای با مخرج یکسان تنها کافیست اعداد در صورت را از یکدیگر منها نمود.

تفریق کسر با مخرج متفاوت - تفریق کسرها در ریاضی چهارم دبستان
تفریق کسرها با مخرج متفاوت

تمرین

 

 

۱۳۹۹/۲/۱۳ ۱۸:۳۲:۱۳شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۷|ریاضی چهارم, ریاضیات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه