• نمایش تصویر در اندازه اصلی علامت اعداد صحیح ریاضی هفتم
  • آموزش اعداد صحیح ریاضی هفتم

آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم

از مهمترین مباحث ریاضیات مبحث اعداد صحیح است که برای نشان دادن بسیاری از کمیت‌های عددی مانند سرما و گرما و … مورد استفاده قرار می‌گیرند که در این نوشته به آموزش این مبحث از مباحث مطرح شده در فصل دوم ریاضی هفتم دبستان همراه با مثال و تمرینات آنلاین پرداخته شده است.

اعداد صحیح

به مجموعه کل اعداد منفی، صفر و مثبت اعداد صحیح گفته می‌شود. بر روی نمودار نیز می‌توان به صورت زیر نشان داد:

محور اعداد صحیح - آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم
اعداد صحیح بر روی محور اعداد

قرینه اعداد صحیح

در صورتی که علامت یک عدد از مثبت به منفی یا بالعکس تغیر کند، آن عدد قرینه شده است.

قرینه اعداد صحیح ریاضی هفتم - آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم
قرینه اعداد صحیح

جمع اعداد صحیح:

برای جمع نمودن اعداد صحیح حالت‌های زیر وجود دارد:

جمع اعداد صحیح با علامت یکسان:

برای جمع نمودن دو عدد صحیح با علامت یکسان تنها کافیست دو عدد را با هم جمع نماییم و علامت عدد حاصل جمع برابر علامت اعداد صحیح است:

جمع اعداد صحیح با علامت یکسان - آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم
جمع اعداد صحیح با علامت یکسان

تمرین آنلاین جمع اعداد صحیح با علامت یکسان:

جمع اعداد صحیح با علامت متفاوت:

در صورتی دو عدد صحیح با علامت‌های متفاوت را بخواهیم با هم جمع نماییم، آن دو عدد از هم کم می‌شود و علامت عدد حاصل برابر عدد بزرگتر می‌باشد.

جمع اعداد صحیح با علامت متفاوت - آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم
جمع اعداد صحیح با علامت متفاوت

تمرین آنلاین جمع اعداد صحیح با علامت متفاوت:

تفریق اعداد صحیح

جهت تفریق نمودن دو عدد صحیح، با قرینه نمودن عدد دوم، تفریق را به جمع تبدیل کرده و مانند جمع نمودن اعداد صحیح عمل می‌کنیم:

تفریق اعداد صحیح ریاضی هفتم - آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم
تفریق اعداد صحیح

تمرین آنلاین تفریق اعداد صحیح:

ضرب و تقسیم اعداد صحیح:

برای ضرب و تقسیم نمودن اعداد صحیح ابتدا علامت‌ها را با استفاده از قائده زیر ضرب نموده و پس از آن با توجه به ضرب یا تقسیم بودن عبارت، اعداد را ضرب یا تقسیم می‌نماییم:

قواعد ضرب علامت‌ها:

قواعد ضرب علامت‌ها - آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم
قواعد ضرب علامت‌ها
ضرب اعداد صحیح ریاضی هفتم - آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم
ضرب اعداد صحیح

تمرین آنلاین ضرب و تقسیم اعداد صحیح:

 

۱۳۹۹/۲/۱۳ ۱۸:۳۴:۴۰بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۷|ریاضی هفتم, ریاضیات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه